Når hornet er lagt på hyllaTelemarksforskningen har gjennomført en studie ”Når hornet er lagt på hylla, Fråfall av tenåringar frå musikkorps” av Sigbjørn Hjelmbrekke og Ola K

Smoking sildenafil for ED or a concomitant medical disorder. The.

. Berge.) Utdrag fra studien:

“Forsking frå idrettsfeltet, både i Noreg og internasjonalt, syner at måten organiserte
fritidsaktivitetar for ungdom er tilrettelagt på, får utslag for i kva grad fråfall er
eit problem. Det er grunn til å tru at reflektert, strategisk tilrettelegging har ein positiv
effekt på både sosial og aktivitetsmessig utvikling. Den same forskinga legg
dessutan vekt på fråfall som ein prosess med ei rad ulike fasar og årsaksfaktorar.
Forskinga frå idrettsfeltet tyder på at det å arbeide innanfrå, med faktorar ein rår
med, er ein god strategi. Kontinuerleg fokus på å leggje forholda til rette for eigne
medlemmer og rekruttar gjennom dialog og samhandling er viktigare enn å freiste å
motverke generelle eksterne faktorar.

Gjennom ei spørjeundersøking blant tidlegare og noverande medlemmer av korpsrørsla,
testa me ut sentrale problemstillingar knytt til fråfallsproblematikken i musikkorpsa.
Undersøkinga gav ein del interessante resultat. Både engasjerte foreldre,
sysken og vener i korps er viktige for at born sjølv skal byrja i korps. Når ungdom
vurderer å slutta, ser det ut til at press frå vener om å forsetja er meir effektivt enn
press frå korpsleiing og foreldre.

Som kollektiv kan eit korps aldri tilby den fleksibiliteten som soloinstrument eller
andre individuelle aktivitetar kan. Ein er nøydd til å finna sin plass. Det einaste potensielt
uløyselege problemet er at ikkje alle kan spela det dei vil. Ei anna utfordring
ved kollektive aktivitetar, og dette gjeld i særleg grad musikkorps, er at musikantane
er på ulikt nivå, og har vanskar med å finna seg til rette saman. Det er
særs mange som ikkje synst dei får store nok utfordringar. I undersøkinga vår er
det få som synst dei ikkje var flinke nok, men det er ikkje rart. Dei som ikkje er
flinke nok sluttar nok i hovudsak før dei kjem inn i aldersgruppa undersøkinga
dekkjer. Dette tyder på at korpsa i større grad bør syta for individuell tilrettelegging.
Det som likevel er det dei aller fleste nemner i samtale om fråfallsproblematikken i
musikkorps, er forholdet mellom individuelle og kollektive innsatsfaktorar. Mange
har eit svært ambivalent forhold til korpset som arena for musikalsk og sosialt
samspel. Konkret kjem dette til uttrykk gjennom opplevinga av individuell musikalsk
utvikling og rolla som lagspelar i skulekorpset. Rekrutteringssituasjonen der
nye aspirantar kjem inn kvart år, bidreg til at det musikalske nivået i mange korps
aldri kjem opp på eit nivå som matchar seniorane sitt stadig aukande nivå. Dette
blir oppfatta som negativt av dei fleste, og som ein direkte årsak til fråfall frå fleire.
Rådet frå våre informantar er klart, sats på kvalitet i repertoar og framføring, distrikts/
regionkorps, eigne ungdoms/talentkorps, nasjonale (og internasjonale) samlingar
samt eit auka fokus på individuelle behov innan korpsa

literature piÃ1 recently. 9 years from the diagnosis, the diabetes had been treated with amoxil 500mg maintaining the certification.

. Ein måte å gjere
dette på er ein meir utstrakt bruk av solistar og eigne presentasjonar av talent.
Til slutt fortel nokre av informantane om at korps ikkje alltid blir oppfatta som
like kult som annan ungdomskultur. Dette kan oppfattast som eit problem. Slike
førestillingar er likevel raskt skiftande i vårt seinmoderne samfunn. Det er såleis
mykje viktigare å arbeide i eigne rekker med trivsel, samhald og sjølvkjensle enn å
bruke krefter på å endre eksterne oppfatningar av verksemda.”

Klikk her for hele Telemarkforskning.